پژوهش *62- پژوهش دانشگاه

1-3-1 هدف اصلی (General Objective):
تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی خون
1-3-2 اهداف فرعی ((Specific Objectives:
تعیین میزان پروفایل لیپیدی خون قبل و بعد از مداخله بر حسب سن
تعیین میزان پروفایل لیپیدی خون قبل و بعد از مداخله بر حسب جنس
تعیین میزان نسبتLDL/HDL قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه بر حسب سن
تعیین میزان نسبتLDL/HDL قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه بر حسب جنس
تعیین میزان نسبتCHOLESTROL/HDL قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه بر حسب سن.
تعیین میزان نسبتCHOLESTROL/HDL قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه بر حسب جنس.
1-3-3 اهداف کاربردی ( :(Applied Objectives
در صورت تایید فرضیه ی این طرح استفاده از پودر تخم شنبلیله در افراد مبتلا به هایپرلیپیدمی ممکن است در کاهش چربی های خون به آنها کمک نماید.
1-3-4 فرضیه ها (Hypothesis) یا سؤال های پژوهش:
مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله تاثیرکاهنده بر میزان LDL خون گروه آزمون دارد.
مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله تاثیرافزاینده بر میزان HDL‌ خون گروه آزمون دارد.
مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله تاثیرکاهنده بر میزان TG خون گروه آزمون دارد.
مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله تاثیرکاهنده بر میزان کلسترول خون گروه آزمون دارد.
مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله تاثیرکاهنده بر نسبت LDL/HDL خون گروه آزمون دارد.
مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله تاثیرکاهنده برنسبت Chol/HDL خون گروه آزمون دارد.
تری گلیسیرید در مردان پس از 2 ماه مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله کاهش بیشتری خواهد یافت.
تری گلیسیرید در سنین بالاتر پس از 2 ماه مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله کاهش بیشتری خواهد یافت.
کلسترول LDL در مردان پس از 2 ماه مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله کاهش بیشتری خواهد یافت.
کلسترول LDL در سنین بالاتر پس از 2 ماه مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله کاهش بیشتری خواهد یافت.
کلسترول تام در مردان پس از 2 ماه مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله کاهش بیشتری خواهد یافت.
کلسترول تام در سنین بالاتر پس از 2 ماه مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله کاهش بیشتری خواهد یافت.
HDL در مردان پس از 2 ماه مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله افزایش بیشتری خواهد یافت.
HDLدر سنین بالاتر پس از 2 ماه مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله افزایش بیشتری خواهد یافت.
فصل دوم: بررسی متون
2-1مقدمه :
با توجه به فواید بسیار گیاه شنبلیله و اثرات درمانی متعددی که در مورد این گیاه ذکر شد، مطالعات متعددی خواص درمانی این گیاه را مورد بررسی قرار دادند که بسته به هدف و طراحی مختلف آنها چه بر روی حیوان و چه بر روی انسان غالبا تاثیرمثبت درمانی شنبلیله را مورد تایید قرار دادند، بنا به هدف مطالعه کنونی که موید تاثیر شنبلیله بر کاهش چربی های خون می باشد برخی مطالعات صورت گرفته در ایران و سایر نقاط جهان را مورد بررسی قرار می دهیم.
2-2 مبانی نظری پژوهش :
گیاه شنبلیله از دیر باز نقش گسترده ای را در درمان و پیشگیری بر عهده داشته است. تحقیقات انجام شده نیز بربسیاری از این کاربردهای سنتی صحه نهاده و ارزش درمانی این گیاه و قابلیت های گیاهان دارویی را به روشنی نشان داده است. ترکیبات شاخص در دانه شنبلیله شامل ساپونین ها، آلکالوئیدها و فیبرهای موسیلاژی می باشد که بیشتر خواص درمانی شنبلیله به آنها اختصاص دارد. از جمله ساپونین های مهم این گیاه که غالب خواص در مانی را به آن نسبت می دهند، دیوسژنین (Diosgenin) است. و همچنین آلکالوئید شاخص این گیاه تریگونیلین (Trigonillin) است. با نگاهی اجمالی چنین بنظر می رسد که ترکیبات مذکور موجود در این گیاه یکی از عوامل مهم در ایجاد اثرات مفید شنبلیله بوده که توجه بیشترتحقیقاتی به این دسته از مواد طبیعی را می طلبد.
2-3مروری بر مطالعات انجام شده :
2-3-1 مطالعات انجام شده درایران :
در مطالعه دلفان و همکاران اثر مصرف جداگانه و توام دانه جوانه زده شنبلیله و کلوفیبرات بر سطح سرمی چربی های خون و ایجاد رگه های چربی در آئورت 25 خرگوش نر سالم بررسی شده است. خرگوشها به پنج گروه پنج تایی تقسیم شدند و برای مدت 45 روز به ترتیب شامل گروه یک: رژیم غذایی نرمال بدون دریافت دارو، گروه دو: رژیم غذایی پرچرب بدون دریافت دارو، گروه سه: رژیم غذایی پرچرب به اضافه کلوفیبرات ( 200 میلی گرم دو بار در روز)، گروه چهار: رژیم غذایی پر چرب به اضافه کلوفیبرات (50 میلی گرم دو بار در روز) و گروه پنج: رژیم غذایی پرچرب به اضافه کلوفیبرات (200 میلی گرم دو بار در روز) و پودر دانه جوانه زده شنبلیله (600 میلی گرم دو بار در روز)بودند. نتایج نشان داد که کلسترول تام، LDL، و تری گلیسیرید در گروههای سه، چهار و پنج در طی مطالعه نسبت به گروه دو افزایش کمتری داشت، در صورتی که افزایش HDL در این گروهها نسبت به گروه دو بیشتر بود. علاوه بر این شدت کمتری از درگیری آئورت با رگه های چربی در گروه پنج دیده شد.نتایج مطالعه نشان داد که مصرف دانه جوانه زده شنبلیله همراه با کلوفیبرات،نقش موثری در پیشگیری و درمان هیپرلیپیدمی و آترواسکلروز در خرگوش داشت(P<0.05) ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Delfan</Author><Year>2010</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>(Delfan, Esmaeli dahaj, Jaefari, &amp; Rashidi pour, 2010)</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="zv0xss5fwe5dewea2eb5d22spds9awdaewvr">2</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Delfan, B. </author><author>Esmaeli dahaj, M. </author><author>Jaefari, M. </author><author>Rashidi pour, M. </author></authors></contributors><titles><title>The effect of germinated fenugreek seeds and clofibrat on blood cholesterol level and aortic fatty streak in rabbit</title><secondary-title> Yafteh</secondary-title></titles><pages>5-13</pages><volume>11</volume><number>5</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Delfan et al., 2010) .
در مطالعه روغنی و همکاران برای موشهای صحرایی نر به مدت هشت هفته عصاره آبی شنبلیله به میزان mg/kg 200 روزانه تجویز شد، نتایج حاکی از کاهش معنی داری در میزان LDL و افزایش معنی دار میزان HDL موشهای دیابتی پس از دو ماه بود(Roghani et al.,2005) .
Ghorbani و همکاران تاثیر ترکیب گیاهی شامل سیر،دارچین،گردو،سیاهدانه،شنبلیله،گزنه را بر چربی های خون موشهای دیابتی شده با آلوکسان بررسی نمودند. موشها به سه گروه کنترل سالم،کنترل دیابتی و مداخله دیابتی که ترکیب دارویی دریافت می کردند تقسیم شدند و گروه سوم با دوز 15در صد وزنی ترکیب گیاهی تغذیه شد. نتایج مطالعه نشان داد که میزانTG,FBS وکلسترول سرم گروهی که ترکیب گیاهی دریافت کردند در مقایسه با گروه کنترل سالم و دیابتی کاهش معنی داری داشت.(Ghorbani et al.,2013)
در مطالعه کساییان و همکاران بر روی 23 بیمار دیابتی تیپ دو انجام گرفت. نمونه ها از بین بیماران داوطلب که از داروهای کاهنده قند و چربی خون استفاده نمی کردند یا مقدار مصرف داروی آنها در طول مدت مطالعه ثابت بود، انتخاب شدند. این افراد روزانه از 10 گرم پودر تخم شنبلیله در دو نوبت قبل از غذای ظهر و شب، استفاده کردند. به طور همزمان، بررسی مصرف مواد غذایی، قد و وزن، فشار خون و آزمایشهایFBS ، HbA1c، TG،وT-Chol  (کلسترول تام)،HDL-C  و LDL-C از آنان به عمل آمد. یافته ها حاکی از کاهش معنی دار میزان FBS، TG ، VLDL در بیماران، متعاقب مصرف تخم شنبلیله بودندKassaian et al.,2009) ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kassaian</Author><Year>2003</Year><RecNum>60</RecNum><DisplayText>(Kassaian, Zare, Forghani, Amini, &amp; Emami, 2003)</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw">17</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Kassaian, N.</author><author>Zare, M. </author><author>Forghani, B.</author><author>Amini, M.</author><author>Emami, T. </author></authors></contributors><titles><title>Effect of fenugreek seeds on blood glucose and lipid profiles in type 2 diabetic patients</title><secondary-title>Journal of Tabriz University of Medical Science</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Tabriz University of Medical Science</full-title></periodical><pages>55-58</pages><volume>57</volume><number>37</number><dates><year>2003</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>) .
2-3-2 مطالعات انجام شده در جهان :
در مطالعه ای که Muraki و همکاران بر روی موش های دیابتی انجام دادند نشان داده شد که شنبلیله می‌تواند از اختلالات متابولیکی موجود نظیر مقاومت به انسولین، اختلالات چربی، و کبد چرب بکاهد ( Muraki et al., 2012). همچنین در مطالعه Vijayakumar و همکاران نشان داده شد که عصاره دانه گیاه شنبلیله می تواند باعث کاهش تری گلیسرید و کلسترول حیوانات آزمایشگاهی شده و همچنین وزن آنها را نیز کاهش دهد. این مطالعه نشان داد که این کاهش در میزان چربی های خون و نیز وزن کاملا به دوز دارو همچنین زمان مصرف آن وابسته است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Vijayakumar</Author><Year>2010</Year><RecNum>4</RecNum><DisplayText>(Vijayakumar, Pandey, Mishra, &amp; Bhat, 2010)</DisplayText><record><rec-number>18</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw">18</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author> Vijayakumar, MV</author><author> Pandey, V</author><author> Mishra, GC</author><author> Bhat, MK </author></authors></contributors><titles><title>Hypolipidemic effect of fenugreek seeds is mediated through inhibition of fat accumulation and upregulation of LDL receptor</title><secondary-title>Obesity </secondary-title></titles><periodical><full-title>Obesity</full-title></periodical><pages>664-74</pages><volume>18</volume><number>4</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Vijayakumar et al., 2010) .
در تحقیق Sharma و همکاران روی افراد دیابتی تیپ یک نتیجه گرفته شد که مصرف روزانه 10 گرم تخم شنبلیله و مخلوط در نان مصرفی می تواند FBS, TG, Tchol, LDL-C, VLDL-C را کاهش دهد. در این مطالعه تخم شنبلیله بر HDL-C تاثیری نداشت ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Sharma</Author><Year>1990</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>(RD. Sharma, Raghram, &amp; Rao, 1990)</DisplayText><record><rec-number>38</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw">38</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Sharma, RD.</author><author>Raghram, TC.</author><author>Rao, NS.</author></authors></contributors><titles><title>Effect of fenugreek seeds on blood glucose and serum lipids in type 1 diabetes</title><secondary-title>Eur H Clin Nutr</secondary-title></titles><periodical><full-title>Eur H Clin Nutr</full-title></periodical><pages>301-6</pages><volume>44</volume><number>4</number><dates><year>1990</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>( Sharma et al., 1990) .
در مطالعه Hannan و همکارانش تاثیر فیبر محلول دانه شنبلیله بر قند و چربی خون، مقاومت انسولینی و تجمع پلاکتی موشهای دیابتی تیپ دو مورد بررسی قرار گرفت. پس از مصرف 28 روز فیبر خوراکی به میزان 5/0 mg به ازای هر کیلو گرم وزن بدن نتایج مطالعه نشان داد که مصرف فیبر محلول دانه شنبلیله باعث کاهش معنی دار لیپید های آتروژنیک مثل TG,Chol,LDL-C و افزایش معنادار HDL شد( Hannan et al., 2003).
در مطالعه Guptaو همکاران تاثیر دانه شنبلیله بر کنترل گلایسمی و مقاومت انسولینی روی 23 بیمار دیابتی(12 نفر مداخله و 13 نفر شاهد) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از بهبود کنترل گلایسمی بعلاوه کاهش معنی دار TG و مقاومت انسولینی همچنین افزایش معنی دار HDLبود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Gupta</Author><Year>2001</Year><RecNum>35</RecNum><DisplayText>(Gupta, Gupta, &amp; Lal, 2001)</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw">20</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Gupta, A.</author><author>Gupta, R.</author><author>Lal, B.</author></authors></contributors><titles><title>Effect of Trigonella foenum-graecum (fenugreek) seeds on glycaemic control and insulin resistance in type 2 diabetes mellitus a double blind placebo controlled study&#xD;</title><secondary-title>J Assoc Physicians India&#xD;</secondary-title></titles><pages>1051-61</pages><volume>49</volume><dates><year>2001</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Gupta et al., 2001).
مداخله با5/12 میلی گرم در روز از ساپونین های استروئیدی خالص سازی شده از شنبلیله به ازای 300 گرم وزن بدن حیوانات به مدت 4-2 هفته، بصورت معنی داری(p<0.001) میزان کلسترول پلاسما را در موشها ی دیابتی شده با استرپتوتوزوتوسین کاهش داد ولی بر میزان تری گیسیرید تاثیری نداشت ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Petit</Author><Year>1995</Year><RecNum>67</RecNum><DisplayText>(Petit et al., 1995)</DisplayText><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw">23</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Petit, PR</author><author>Sauvaire, YD,</author><author>Hillaire-Buys, DM</author><author>Leconte, OM</author><author>Baissac, YC</author><author>Ponsin, GR</author><author>Ribes, GR</author></authors></contributors><titles><title>Steroid *onis from fenugreek seeds Extraction purification and pharmacological investigation on feeding behavior and plasma cholesterol.</title><secondary-title>Steroids</secondary-title></titles><periodical><full-title>Steroids</full-title></periodical><pages>674-80</pages><volume>60</volume><dates><year>1995</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Petit et al., 1995).
افزودن میزان 2 یا 8 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن از پودر شنبلیله به غذای موشهای سالم و دیابتی شده با آلوکسان به مدت 2 هفته باعث کاهش وابسته به دوز میزان کلسترول کل سرم،تریگلیسیرید، LDL, VLDL و همچنین باعث افزایش کلسترول HDL در موش دیابتی شده با آلوکسان شده است. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Khosla</Author><Year>1995</Year><RecNum>68</RecNum><DisplayText>(Khosla, Gupta, &amp; Nagpal, 1995)</DisplayText><record><rec-number>24</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw">24</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Khosla, P</author><author>Gupta, DD </author><author>Nagpal, Rk </author></authors></contributors><titles><title>Effect of Trigonella foenum graecum (fenugreek) on blood glucose in normal and diabetic rat.</title><secondary-title>Indian J Pharmacol</secondary-title></titles><periodical><full-title>Indian J Pharmacol</full-title></periodical><pages>173-4</pages><volume>39</volume><dates><year>1995</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Khosla et al., 1995)
وقتی پودر شنبلیله به میزان 20،30،60درصد جیره غذایی و سه فرم مکمل تهیه شده از شنبلیله (چربی زدایی شده ، بودن ساپونین و ساپونین خام ) به مدت 2 هفته به خرگوشهایی که به مدت 9 هفته غذایی با چربی بالا دریافت کرده بودند، تجویز شدند، وضعیت چربی پلاسما را اصلاح نمودند و پودر شنبلیله و هر سه فرم مکمل باعث کاهش کلسترول و تری گلیسیرید خون شدند(p0<0.01). هیچ کدام از رژیم های فوق بر روی کلسترول HDL خون تاثیر نداشتند ولی نسبت کلسترول کل به HDL خون را کاهش دادند (p<0.01) .مکمل ساپونین خام در مقایسه با پودر شنبلیله و سایر مکمل های دیگر موثرتر بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Al-Habori</Author><Year>1998</Year><RecNum>69</RecNum><DisplayText>(Al-Habori, Al-Aghbari, &amp; Al-Mamary, 1998)</DisplayText><record><rec-number>25</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw">25</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Al-Habori, M</author><author>Al-Aghbari, AM</author><author>Al-Mamary, M</author></authors></contributors><titles><title>Effects of fenugreek seeds and its extracts on plasma lipid profile. a study on rabbits</title><secondary-title>Phytotherapy Res</secondary-title></titles><periodical><full-title>Phytotherapy Res</full-title></periodical><pages>572-5</pages><number>12</number><dates><year>1998</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Al-Habori et al., 1998).
فصل سوم :روش پژوهش
3-1 مقدمه :
این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی (Randomized clinical trial) و به مدت 8 هفته بوده، 49 نفر شرکت کننده واجد شرایط در این مطالعه به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند و در ابتدا و انتهای مطالعه متغیر های مورد بررسی در کلیه افراد شرکت کننده در مطاله اندازه گیری شده و میزان تغییر آنها بین افراد هر گروه همچنین بین افراد دو گروه کنترل و مداخله ،مقایسه شد و در نهایت تاثیر این گیاه بر روی چربی خون مورد بحث قرار گرفت .
3-2 نوع پژوهش :این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی می باشد.
3-3 جامعه پژوهش :
این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بوده و 49 بیمار مبتلا به هایپرلیپیدمی که در طیف بالینی مصرف داروهای شیمیایی کاهنده چربی خون قرار نداشتند و در عمل توصیه نیاز به تغییر سبک زندگی که شامل ورزش و رژیم غذایی داشتند، وارد مطالعه شدند. افراد واجد شرایط در ابتدا بصورت تصادفی در یکی از دو گروه مطالعه (مداخله یا کنترل) قرار گرفتند. بیماران از مراجعین به بیمارستان بعثت نهاجا از پاییز سال 1392 تا تابستان سال 1393 بودند که پس از تشخیص پزشک و دارا بودن شرایط ورود به مطالعه (1- سن بالای 18 سال و کمتر از 65 سال، 2- دارای آزمایش مربوط به چربی های خون با یکی از فاکتورهای(mg/dl 135 <LDL ،mg/dl40 >HDL ،mg/dl 200<chol ،mg/dl 150<TG )
بودند، بطور داوطلبانه وارد مطالعه شدند. کلیه افراد در ابتدای مطالعه آموزش های تغذیه ای در ارتباط با رژیم غذایی مناسب جهت کاهش چربی خون و تغییر سبک زندگی را دریافت نمودند، گروه مداخله علاوه بر این روزانه یک ساشه (ساشه ها توسط شرکت دارو های گیاهی دینه قزوین، ایران تولید و بسته بندی شده بودند) که حاوی5 گرم پودر دانه شنبلیله بود، همراه یکی از وعده های غذایی نهار یا شام به مدت 8 هفته دریافت می نمودند.
شرایط ورود و خروج
• شرایط ورود به مطالعه :
امضای رضایتنامه آگاهانه ورود به مطالعه(consent form)
سن بالای 18 سال و کمتر از 65 سال
دارای آزمایش مربوط به چربی های خون با یکی از فاکتورهای زیر
(mg/dl 135 <LDL ،mg/dl40 >HDL ،mg/dl 200<chol ،mg/dl 150<TG )
به بیماران کتبا یک فرم اطلاع رسانی در مورد طرح مداخله مطالعه داده شد.
• شرایط خروج از مطالعه :
داشتن بیماری زمینه ای از قبیل دیابت، (IHD) Iscemic heart disease، فشار خون بالا، سندرم متابولیک، بیماری عروق محیطی، بیماری عروق کرونر و ...
LDL بیشتر از 190 که بیمار نیاز به درمان دارویی دارد (برای افراد سالم یا با یک ریسک فاکتور).
LDL بیشتر از 160 که بیمار نیاز به درمان دارویی دارد (برای افراد با دو ریسک فاکتور یا بیشتر).
* عوامل خطرساز:
1- سیگار
2- هیپرتانسیون(>140/90 mmHg)
3-HDL پایین (کمتر از40)
4- سابقه بیماری عروق کرونر در سنین پایین در خانواده (کمتر از 55 سالگی در جنس مذکر درجه اول و در جنس مؤنث کمتر از 65 سالگی)
5- سن بالا تر از 65 سال
نکته مهم : دیابت ملیتوس، بیماری عروق محیطی معادل بیماری عروق کرونر محسوب می شوند. ( CAD) equivalent Coronary artery disease
3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه :
در این مطالعه بیماران مبتلا به هایپرلیپیدمی که در طیف بالینی مصرف داروهای شیمیایی کاهنده چربی خون قرار نداشتند و در عمل توصیه به تغییر سبک زندگی شامل ورزش و رژیم غذایی می شدند به صورت تصادفی وارد مطالعه شدند.
بیماران واجد شرایط در ابتدا بصورت تصادفی در یکی از دو گروه مطالعه قرار گرفتند. رژیم شناس با مشارکت پزشک معالج پس از بررسی واجد شرایط بودن بیمار برای ورود به مطالعه بسته ها (که شامل ساشه های حاوی پودر شنبلیله به میزان 5 گرم برای بالغین در هر ساشه و به تعداد 60 عدد ساشه در هر بسته بوده که مورد نیاز مصرف فرد در طول مطالعه می باشد)را در اختیار افراد گروه مداخله قرار داده و توصیه های لازم تغذیه ای و توصیه به انجام فعالیت فیزیکی به فرد بیمار صورت پذیرفت و شماره بسته مربوطه را با شماره بیمار ثبت می نمودند در مورد گروه کنترل پس از اینکه افراد گروه کنترل بصورت تصادفی از بین بیماران واجد شرایط مشخص شدند به آنها تنها توصیه های تغذیه ای لازم و توصیه به انجام فعالیت فیزیکی صورت گرفت.
تعداد نمونه برای هر گروه طبق فرمول زیر و بر اساس مقاله Snaker و همکاران برای HDL, LDL , TG و کلسترول حجم نمونه محاسبه شد که بالاترین حجم نمونه برای کلسترول بدست آمد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Snaker</Author><Year>2006</Year><RecNum>63</RecNum><DisplayText>(Snaker, Ramakerishana, Sambandam, &amp; Pugalendi, 2006)</DisplayText><record><rec-number>26</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw">26</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Snaker, D.</author><author>Ramakerishana, Rao.</author><author>Sambandam, G.</author><author>Pugalendi, K.V. </author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" size="100%">Effect of srsam oil on Diuretic or </style><style face="normal" font="default" charset="161" size="100%">β-blockers in Modulation of blood pressure,Anthropometry,lipid Profile,and redox study</style></title><secondary-title><style face="normal" font="default" charset="161" size="100%">YALE journal of Biology and Medicine</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>YALE journal of Biology and Medicine</full-title></periodical><pages>19-26</pages><volume>79</volume><number>4</number><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Snaker et al., 2006).
تعداد نمونه40نفر به شرح ذیل
n=2×s2(z1-∝2+z1-β)2d2S=10 mg/dl ,d=10 mg/dl ,α =0.05 ,β =0.2
n=2×102(z0.975+z0.8)2(10)2=16تعداد نمونه با توجه به فرمول مقابل در هر گروه 16 نفر می باشد که با در نظر گرفتن ریزش نمونه تعداد افراد هر گروه را به 20 نفر گرد نمودیم. و با در نظر گرفتن دو گروه 20 نفره در نتیجه تعداد کل نمونه مداخله مطالعه 40 نفر می باشد.
3-5 روش گرد آوری داده ها:
اطلاعات دموگرافیک بیماران از طریق چک لیست اولیه که جهت افراد در بدو ورود به مطالعه تکمیل می شد و داده های آزمایشگاهی و آنتروپومتریک با اندازه گیری در ابتدا و انتهای مطالعه انجام گرفتند.
3-6 ابزار گردآوری داده ها :
میزان کلسترول توتال HDL,TG, و FBS با روش CHOD – PAP Enzymatic colorometric و LDL=chol - TGs+HDL محاسبه گردید. تستهای فوق با دستگاه Premium Biolis 24i همگی با کیتهای شرکت پارس آزمون ساخت ایران انجام شد.
میزان پروفایل های چربی همچنین قند خون ناشتا کلیه بیماران قبل از مطالعه اندازه گیری شد. پس از هشت هفته از شروع مطالعه کلیه آزمایشها و اندازه گیری های فوق تکرار شد و نتایج حاصل با مقادیر اولیه مقایسه شد.
همچنین داده های دموگرافیک نیزدر چک لیست هایی که برای افراد شرکت کننده در ابتدای ورود به مطالعه فراهم شده بود، گردآوری شد.نمونه چک لیست در قسمت پیوستها می باشد.
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها :
با استفاده از نرم افزار17 SPSS داده ها تجزیه شد. متغیرهای عددی به صورت میانگین و انحراف معیار و متغیر های کیفی به صورت تعداد و در صد بیان شد. برای مقایسه دو گروه در مورد متغیر های کمی از تست های آماری Paired t-testیا من ویتنی استفاده شد و برای مقایسه متغیرهای کیفی از کای اسکوار استفاده شد. در مورد بررسی تغییرات هر گرو ه از آزمون t زوجی و Wilcoxanاستفاده شد. در تمامی آزمونها میزان p کمتر از 05/0 به عنوان سطح معنی داری تلقی شد.
3-8 مکان و زمان مطالعه :
این مطالعه از پاییز سال 1392 تا تابستان سال 93در بیمارستان بعثت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نهاجا ) واقع در شهر تهران صورت گرفت. نمونه ها از بین مراجعین به این بیمارستان بودند که پس از واجد شرایط بودن و رضایت از شرکت در مطالعه ،وارد مطالعه شدند.
3-9 محدودیت های پژوهش :به علت تلخ بودن پودر دانه شنبلیله و در عین حال طولانی بودن زمان مداخله برخی از افراد در ابتدا و در حین مطالعه از همکاری انصراف دادند .
3-10 ملاحظات اخلاقی :
کلیه افراد رضایتنامه کتبی ورود به طرح را امضا کردند. با توجه به اینکه در این طرح افرادی وارد شد ند که سطح چربی خون آنها واجد شرایط دریافت داروهای کاهنده چربی های خون نبود و باید با تغییر شیوه زندگی میزان افزایش چربی خون خود را کاهش می دادند در این زمینه به کلیه آنها توصیه های مربوط به تغییر شیوه زندگی انجام شد. این تغییرات شامل فعالیت فیزیکی مناسب (لازم است حداقل پنج روز در هفته، هر روز نیم ساعت پیاده روی تند و یا ورزشهای ایزوتونیک و هوازی مثل شنا، دو، دوچرخه سواری و ... داشته باشد)، ترک سیگار، رژیم غذایی مناسب (کاهش مصرف غذاهای حاوی چربیهای اشباع، مصرف ماهی حداقل هفته ای 3 بار، مصرف سبزیجات، میوه جات، حبوبات و لبنیات کم چربی به مقدار زیاد ) بود.پروتوکل این طرح قبل از شروع ، مداخله به تایید کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه با شماره 5959/20/د مورخه 24/4/1392قرار گرفت. این طرح در سامانه کارآزمایی بالینی ایران (IRCT) با شماره IRCT2013111815452N1 مورخه 29/10/1392 ثبت گردیده است.
13-11 تعریف واژه ها :
سن, بر اساس شناسنامه, سال
جنس, بر اساس فنوتیپ انسان ها به دو تیپ مرد/زن
تری‌گلیسرید, نوع چربی خون,شکلی از چربی در جریان خون که بوسیله شیلو میکرون از روده جذب و با کمک لیپو پروتئینهای با دانسیته خیلی کم VLDL و مقداری هم لیپو پروتئینهای با دانسیته کم LDL منتقل می شود. واحد اندازه گیری برحسب mg/dl ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Pagana</Author><Year>2010</Year><RecNum>71</RecNum><DisplayText>(Pagana &amp; Pagana, 2010)</DisplayText><record><rec-number>27</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw">27</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Pagana, KD</author><author>Pagana, TJ</author></authors></contributors><titles><title>Mosby&apos;s Diagnostic and Laboratory Test Reference</title></titles><pages>1245</pages><volume>11</volume><dates><year>2010</year></dates><pub-location>Washington</pub-location><publisher>Elsevier Health Sciences</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Pagana & Pagana, 2010).
کلسترول, نوع چربی خون، چربی اصلی که باعث بیماریهای آرتریو اسکلروتیک عروق می شود، همچنین برای تولید ویتامینD ، استروئید ها،هورمونهای جنسی،اسیدهای صفراوی و غشای سلولی لازم است.واحد اندازه گیری برحسب میلی گرم/دسی لیتر mg/dl ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Pagana</Author><Year>2010</Year><RecNum>71</RecNum><DisplayText>(Pagana &amp; Pagana, 2010)</DisplayText><record><rec-number>27</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw">27</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Pagana, KD</author><author>Pagana, TJ</author></authors></contributors><titles><title>Mosby&apos;s Diagnostic and Laboratory Test Reference</title></titles><pages>1245</pages><volume>11</volume><dates><year>2010</year></dates><pub-location>Washington</pub-location><publisher>Elsevier Health Sciences</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Pagana & Pagana, 2010).
LDL) Low Density lipoprotein(کلسترول, نوع چربی خون, لیپو پروتئین با وزن مخوص کم و غنی از کلسترول بوده و کلسترول آن در بافتهای محیطی رسوب کرده و آتروژنیک می باشد. ناقل کلسترول از کبد به بافت ها است. واحد اندازه گیری بر حسب mg/dl ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Pagana</Author><Year>2010</Year><RecNum>71</RecNum><DisplayText>(Pagana &amp; Pagana, 2010)</DisplayText><record><rec-number>27</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw">27</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Pagana, KD</author><author>Pagana, TJ</author></authors></contributors><titles><title>Mosby&apos;s Diagnostic and Laboratory Test Reference</title></titles><pages>1245</pages><volume>11</volume><dates><year>2010</year></dates><pub-location>Washington</pub-location><publisher>Elsevier Health Sciences</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Pagana & Pagana, 2010)
HDL) High Density Lipoprotein(کلسترول, نوع چربی خون, لیپو پروتئین با وزن مخصوص بالا و ناقل کلسترول از اندام ها به کبد می باشد. واحد اندازه گیری ان میلی گرم/دسی لیتر mg/dl ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Pagana</Author><Year>2010</Year><RecNum>71</RecNum><DisplayText>(Pagana &amp; Pagana, 2010)</DisplayText><record><rec-number>27</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="vrvzx22xgr9wwcevdf15wv0ttdz0apr50fsw">27</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Pagana, KD</author><author>Pagana, TJ</author></authors></contributors><titles><title>Mosby&apos;s Diagnostic and Laboratory Test Reference</title></titles><pages>1245</pages><volume>11</volume><dates><year>2010</year></dates><pub-location>Washington</pub-location><publisher>Elsevier Health Sciences</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Pagana & Pagana, 2010)
سیگار, مصرف سیگار
سابقه بیماری عروق کرونر در سنین پایین در خانواده, کمتر از 55 سالگی در جنس مذکر درجه اول و در جنس مؤنث کمتر از 65 سالگی
فصل چهارم : یافته ها

یافته ها :
افراد مورد مطالعه 49 نفر بودند که شامل24 نفر در گروه مداخله ( 17 مرد و 7 زن) و 25 نفر در گروه کنترل ( 17 مرد و 8 زن) بودند. میانگین سن افراد شرکت کننده در مطالعه 66/11 ± 65/ 37 سال بود ( گروه مداخله 73/11 ± 22/37 سال و گروه کنترل 79/11± 08/38سال ). اختلاف معنی داری بین دو گروه در ابتدای مطالعه از نظر سن Tchol, TG, LDL, FBS, و نسبت های آتروژنیک Tchol/HDl, LDL/HDL وجود نداشت (جدول شماره 1) .
یافته ها حاکی از کاهش معنی داری در میزان FBS , TG , TChol , LDL افراد گروه مداخله طی مطالعه بودFBS(p=0.04),TG(p=0.042), Tchol(p=0.003) و LDL(p=0.013) در حالیکه تغییرات معنی داری در این شاخص ها گروه کنترل حاصل نشد.(p>0.05) همچنین میزان HDL افراد درهیچیک از دو گروه در طی مطالعه تغییر معنی داری نداشت.(به ترتیب در گروه مداخله 0.655 p=و در گروه کنترل p=0.460) .
نسبتهای LDL/HDL و Tchol/HDL در ابتدا و انتهای مطالعه برای کلیه افراد شرکت کننده محاسبه گردید ، تغییرات نسبتهای فوق در هر دوگروه مداخله و کنترل درطول مطالعه معنی دار نشد.(p>0.05) نتایج حاصل از آزمونهای آماری آزمایشگاهی در جداول 2 و3 آمده است.
جدول شماره1: مقایسه دو گروه در ابتدای مطالعه تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی
مداخله کنترل P value
سن(سال) 37/22 ±11/73 38/07 ±11/79 0/79
TG (mg/dl) 209/75 ±81/92 208/11±103/46 0/95
TC (mg/dl) 208/33 ±27/20 210/89 ±53/11 0/76
LDL(mg/dl) 123/82 ±33/46 135/89 ±41/63 0/12
HDL(mg/dl) 41/19 ±7/66 42/89 ±10/13 0/84
FBS(mg/dl) 95/52 ±5/91 96/33±11/02 0/25
LDL/HDL(Ratio) 2/96 ±0/78 2/16±0/80 0/19
TC/HDL(Ratio) 5/057±0/16 3/87±1/07 0/06
جدول شماره 2: خصوصیات افراد گروه مداخله قبل و بعد از مطاله تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی
بعد قبل P value میزان اختلاف
TG (mg/dl) ۲۰۹/۷۵ ± ۸۱/۹۲ ۲۰۲/۲۰ ± ۸۳/۰۹ ۰/۰۴۲ 55/7
TC (mg/dl) ۲۰۸/۳۳ ± ۲۷/۲۰ ۲۰۶/۳۲±۱۹/۱۲ ۰/۰۰۳ 01/2
LDL (mg/dl) ۱۲۳/۸۲ ±۳۳/۴۶ ۱۲۰/۷۴ ±۲۶/۷۱ ۰/۰۱۳ 08/3
HDL(mg/dl) ۴۱/۱۹ ±۷/۶۶ ۴۱/۵۴±۷/۸۶ ۰/۶۵ 35/0-
FBS (mg/dl) ۹۵/۵۲ ±۵/۹۱ ۹۳/۱۳ ±۲/۳۰ ۰/۰۴ 39/2
LDL/HDL (Ratio) ۲/۹۶ ±۰/۷۸ ۲/۹۷ ±۰/۶۶ ۰/۹۱ 01/0-
TC/HDL (Ratio) ۵/۰۵ ±۰/۱۶ ۵/۰۴ ±۰/۸۸ ۰/۹۰ 01/0
خصوصیات افراد شرکت کننده در ابتدا و انتهای مطالعه تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدیخصوصیات افراد شرکت کننده در ابتدا و انتهای مطالعه تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی
جدول شماره 3: خصوصیات افراد گروه کنترل قبل و بعد از مطاله تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی
قبل بعد P value میزان اختلاف
TG (mg/dl) ۲۰۷/۰۴ ±۳۸/۱۶
۲۰۸/۱۱ ±۱۰۳/۴۶ ۰/۰۶۱ 07/1
TC (mg/dl) ۲۱۱/۳۲ ±۳۴/۰۰
۲۱۰/۸۹ ±۵۳/۱۱ ۰/۹۶ 43/0-
LDL (mg/dl) ۱۳۵/۸۴ ±۲۵/۶۷
۱۳۵/۸۹ ±۴۱/۶۳ ۰/۱۶ 05/0
HDL(mg/dl) ۴۳/۷۱ ±۹/۵۴ ۴۲/۸۹ ±۱۰/۱۳ ۰/۴۶ 82/0
FBS (mg/dl) ۹۵/۸۵ ±۱۰/۱۵
۹۶/۳۳ ±۱۱/۰۲۴ ۰/۳۲ 48/0
LDL/HDL (Ratio) ۲/۲۴±۰/۷۳ ۲/۱۶±۰/۸۰ ۰/۴۳ 08/0-
TC/HDL (Ratio) ۳/۷۴±۰/۹۵ ۳/۸۷±۱/۰۷۷ ۰/۳۶ 13/0
ارتباط متغیر های مورد بررسی در دو گروه مطالعه بر حسب سن و جنس بررسی گردید.که به شرح ذیل می باشد (کلیه اطلاعات بررسی شده در جدول 4،5،6 و7آمده است ).
1-جنس
در زنان گروه مداخله (p=0.014) و همچنین زنان در گروه کنترل (p=0.013) کاهش LDL کلسترول پس از دو ماه مداخله معنی دار بود. در حالی که تغییرات LDL در طول مطالعه در مردان گروه مداخله (p=0.295) و مردان گروه کنترل (p=0.446) تغییر معنی داری نشان نداد.
کلسترول تام TC در زنان و مردان گروه مداخله بطور معنی داری کاهش یافت (به ترتیب زنان p=0.034 و مردان p=0.025 )، در حالی که تغییرات کلسترول تام در زنان و مردان گروه کنترل معنی دار نبود(به ترتیب در زنان p=0.187 و در مردان p=0.62 ).
کاهش میزان TG در زنان گروه مداخله معنی دار شد(p=0.045) . در حالی که در مردان همین گروه تغییر معنی دار ی یافت نشد (p=0.302) ،اما در گروه کنترل عکس این نتایج بدست آمد. بطوری که تغییرات TG در مردان گروه کنترل معنی دار شد (p=0.039) ولی در زنان این گروه تغییر معنی داری مشاهده نشد (p=0.95).
کاهش میزان FBS در هیچکدام از مردان و زنان دو گروه معنی دار نشد (در گروه مداخله به ترتیب زنان p=0.250 و مردان p=0.11و در گروه کنترل به ترتیب زنان p=0.572 و مردان p=0.296 ).
نسبت LDL/HDL در هیچیک از گروهای مداخله و کنترل بر حسب جنس تغییر معنی داری نشان نداد(در گروه کنترل به ترتیب در زنانp=0.264 و مردان p=0.593 ودر گروه مداخله در زنان690 .p=0 و مردان p=0.671 ).
بین نسبت Chol/HDL بر حسب جنس در هیچیک از دو گروه تغییر معنی داری یافت نداشت(در گروه کنترل به ترتیب در زنان p=0.823 و مردان p=0.339 ودر گروه مداخله در زنان p=0.652ومردان p=0.847 ) .
HDL در دو گروه تغییر معنی داری را بر حسب جنس نشان نداد (در گروه کنترل به ترتیب در زنان p=0.235و مردان p=0.940 ودر گروه مداخله درزنان827. p=0ومردان p=0.694 ) .
2-سن
به علت اینکه سن بیماری های قلبی در ایران حدود 10 سال کاهش یافته است، بنابراین خط برش (cut off point ) سن را در این مطالعه 35 سال قرار داده و سنین زیر 35 سال را بعنوان سنین پایین و سنین بالای 35 سال را بعنوان سنین بالا طبقه بندی نمودیم. بر این اساس رابطه پروفایل چربی و FBS و همچنین نسبتهای LDL/HDL وTC/HDL را در دو گروه برحسب سن بررسی نمودیم.نتایج بدست آمده در جدول شماره 5 آورده شده است.
در گروه مداخله کاهش FBS در سنین بالا معنی دار بود (p=0.034) در حالی که در سنین پایین تغییر معنی داری نشان نداد(p=0.361). همچنین در سنین بالا و پایین گروه کنترل تغییر معنی داری در FBS بدست نیامد (به ترتیب در سنین پایین p=0.463 و در سنین بالا p=0.353 ).
تغییر LDL کلسترول هیچیک ازدو گروه مداخله و کنترل با رده های سنی متفاوت معنی داری نشد.
(گروه مداخله به ترتیب در سنین پایین088 .p=0 و در سنین بالا p=0.085 و در گروه کنترل به ترتیب در سنین پایین p=0.314 و در سنین بالا p=0.325 ).
TC یا کلسترول توتال در سنین پایین در گروه مداخله کاهش معنی داری یافت (p=0.024) در حالی که این تغییر در سنین بالا در گروه مداخله(p=0.065) و همه سنین در گروه کنترل معنی دار نبود (به ترتیب در سنین پایین p=0.756 و در سنین بالا p=0.633 ).
تغییرات TG در هیچیک از دو گروه مطالعه برحسب سن معنی دار نبود (گروه مداخله به ترتیب در سنین پایین p=0.369 و در سنین بالا p=0.073 و در گروه کنترل به ترتیب در سنین پایین p=0.120 و در سنین بالا p=0.262 ) .
تغییرات HDL در هیچیک از دو گروه مطالعه برحسب سن معنی دار نبود (گروه مداخله به ترتیب در سنین پایین p=0.185 و در سنین بالا p=0.228 و در گروه کنترل به ترتیب در سنین پایین p=0.126 و در سنین بالا p=0.739 ) .
تغییرات LDL/HDLدر هیچیک از دو گروه مطالعه برحسب سن معنی دار نبود (در گروه مداخله به ترتیب سنین پایین p=0.429 و در سنین بالا p=0.399 و در گروه کنترل به ترتیب در سنین پایین p=0.742 و در سنین بالا p=0.488 ) .
تغییرات Tchol/HDL در هیچیک از دو گروه مطالعه برحسب سن معنی دار نبود(در گروه مداخله به ترتیب سنین پایین p=0.467 و در سنین بالا p=0.215 و در گروه کنترل به ترتیب در سنین پایین p=0.164 و در سنین بالا p=0.805 ).
جدول شماره4: میزان پروفایل لیپیدی خون قبل و بعد از مداخله خوراکی پودر تخم شنبلیله در هر دو گروه بر حسب جنس
زنان کنترل مردان کنترل زنان مداخله مردان مداخله 46/44±13/19 41/21±8/21 48/56±11.67 39/28±7/1 HDL Before (mg/dl)
48/78±12/02 41/32±7/30 47/89±8/13 39/00±6/26 HDL after (mg/dl)
34/2 11/0 67/0- 28/0 میزان تغییرات
325/0 94/0 827/0 694/0 P
07/35±02/91 50/24±28/89 79/19±49/141 44/31±71/122 LDL Before (mg/dl)
45/30±13/98 72/23±20/93 79/19±74/129 68/29±121 LDL after (mg/dl)
11/7 92/3 74/11- 71/1 میزان تغییرات
031/0 446/0 014/0 295/0 P
75/39±44/160 09/27±68/158 17/18±88/221 22/23±41/207 Chol Before (mg/dl)
56/31±65/168 98/34±47/154 57/17±00/211 92/19±12/204 Chol after(mg/dl)
21/8 21/4- 88/10- 29/3- میزان تغییرات
187/0 62/0 034/0 025/0 P
03/33±11/114 37/58±83/133 10/56±25/179 79/87±24/225 TG Before (mg/dl)
23/44±44/113 26/36±84/112 18/52±13/164 99/89±12/220 TG after (mg/dl)
67/0 99/20- 12/15- 12/5- میزان تغییرات
95/0 039/0 045/0 302/0 P
جدول شماره 5 : میزانFBS و نسبتهای آتروژنیک خون قبل و بعد از مداخله خوراکی پودر تخم شنبلیله در هر دو گروه بر حسب جنس
زنان کنترل مردان کنترل زنان مداخله مردان مداخله 27/12±5/96 81/10±26/96 91/8±67/98 27/4±41/94 FBS Before (mg/dl)
89/7±50/92 12/11±42/94 33/8±33/95 83/6±36/92 FBS after (mg/dl)
4- 84/1- 34/3- 05/2- میزان تغییرات
296/0 572/0 250/0 11/0 P
2/06±0/88 2/22±0/78 2/89±0/51 3/00±/9 LDL/HDL Before (Ratio)
2/14±0/84 2/29±0/69 2/81±0/68 3/06±0/65 LDL/HDL after (Ratio)
08/0 07/0 08/0- 06/0 میزان تغییرات
264/0 593/0 690/0 671/0 P
3/59±1/01 4/01±1/10 4/67±0/78 5/25±0/86 Chol/HDL Before (Ratio)
3/61±0/94 3/81±0/97 4/55±1/05 5/25±0/70 Chol/HDL after (Ratio)
02/0 20/0- 12/0- 0/0 میزان تغییرات
823/0 339/0 652/0 847/0 P
جدول شماره6 : میزان پروفایل لیپیدی خون قبل و بعد از مداخله خوراکی پودر تخم شنبلیله در هر دو گروه بر حسب سن
زیر36سال گروه کنترل بالای36 سال گروه کنترل زیر36 سال گروه مداخله بالای 36 سال گروه مداخله 00/39±36/4 81/45±53/11 54/42±16/11 64/43±14/9 HDL Before (mg/dl)
58/41±31/7 36/45±87/10 69/40±23/6 00/45±62/8 HDL after (mg/dl)
58/2 45/0- 85/1- 64/2 میزان تغییرات
126/0 739/0 281/0 211/0 P
13/99±11/32 55/89±52/24 97/119±22/26 89/137±23/31 LDL Before (mg/dl)
93/100±83/25 66/90±53/25 31/116±30/23 53/132±85/28 LDL after (mg/dl)
18/1 11/1 66/3- 36/5- میزان تغییرات
314/0 032/0 088/0 085/0 P
33/162±90/35 94/156±68/27 23/207±31/20 25/217±31/24 Chol Before (mg/dl)
42/158±05/41 44/159±09/26 00/201±20/15 08/212±81/21 Chol after (mg/dl)
91/3- 50/0- 22/6- 17/5- میزان تغییرات
756/0 633/0 024/0 065/0 P
75/124±38/30 56/119±67/60 92/232±08/87 25/189±80/71 TG Before (mg/dl)
67/117±75/33 06/117±78/41 42/229±14/85 08/177±15/75 TG after (mg/dl)
08/7- 50/2 5/3- 17/12- میزان تغییرات
120/0 262/0 369/0 073/0 P
جدول شماره7: میزانFBS و نسبتهای آتروژنیک خون قبل و بعد از مداخله خوراکی پودر تخم شنبلیله در هر دو گروه بر حسب سن
زیر36سال گروه کنترل بالای36 سال گروه کنترل زیر36 سال گروه مداخله بالای 36 سال گروه مداخله 34/8±67/95 87/96±04/13 92/95±06/7 95±29/4 FBS Before (mg/dl)
67/92±77/9 80/94±69/10 38/94±41/8 50/91±19/5 FBS after (mg/dl)
3- 06/2- 54/1- 5/4- میزان تغییرات
463/0 532/0 361/0 034/0 P
21/4±98/0 62/3±10/1 95/4±99/0 16/5±73/0 LDL/HDL Before (Ratio)
85/3±02/1 66/3±92/0 11/5±78/0 96/4±02/1 LDL/HDL after (Ratio)
36/0- 04/0- 16/0 2/0- میزان تغییرات
164/0 805/0 477/0 215/0 P
21/4±98/0 62/3±10/1 95/4±99/0 16/5±73/0 Chol/HDL Before (Ratio)
85/3±02/1 66/3±92/0 11/5±78/0 96/4±02/1 Chol/HDL after (Ratio)
36/0- 04/0 16/0 2/0- میزان تغییرات
164/0 805/0 467/0 215/0 P
فصل پنجم :بحث ،نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات

Related posts: